REGULAMIN BODY SLIM & BEAUTY NEPTUN

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Body Slim & Beauty Neptun w zakresie korzystania z usług dostępnych w salonie, zabiegów na ciało, twarz oraz depilacji laserowej.
 2. Osoby korzystające z usług Salonu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jak również stosowania się do zaleceń pracowników studia.
 3. Z oferty Salonu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zabiegów, czy też ćwiczeń na urządzeniach i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich- korzystanie z oferty studia jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna. Zgodę należy dostarczyć osobiście.
 4. Klientem jest osoba, która wykupiła karnet na usługi dostępne w salonie. Każda osoba ma tworzoną kartotekę klienta. Pakiet na zabiegi nie może być odstąpiony osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela studia. W takim przypadku należy wysłać pisemnie wniosek na adres e-mail salonu: ingo@bodyslimneptun.pl, wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni.
 5. Każdy karnet posiada swój okres ważności- 3 miesiące od daty zakupu, bądź deklaracji klienta o momencie rozpoczęcia (w przypadku zakupów stacjonarnie), zaś w przypadku zakupu zabiegów depilacji laserowej- 1 rok od sprzedaży. Nie ma możliwości zwrotu, ani wymiany na gotówkę. Niewykorzystane zabiegi przepadają i klient nie ma prawa do zwrotu gotówki. W przypadku zakupów online, istnieje osobny regulamin dostępny na stronie bodyslimneptun.pl w zakładce regulamin sprzedaży.
 6. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu na maksymalnie 2 tygodnie, wniosek należy złożyć e-mailowo na info@bodyslimneptun.pl ze wskazaniem dat na kiedy ma zostać zawieszony.
 7. Wyjątek stanowi możliwość przekazania wykupionych zabiegów na inną osobę, wniosek należy złożyć na adres e-mail info@bodyslimneptun.pl , podając dane osoby na którą karnet ma zostać przekazany. Kwestia przepisania karnetu zostaje rozpatrzona w ciągu 14 dni.
 8. W przypadku zadatków na karnety, a rezygnacji po stronie klienta, zadatek przepada i nie ma możliwości zwrotu. Istnieje odstępstwo, gdzie można przenieść zadatek na inną osobę, wymagany jest wniosek wysłany e-mailem info@bodyslimneptun.pl, czas akceptacji do 14 dni).
 9. Istnieje możliwość odzyskania przeterminowanych karnetów. W tym celu prosimy o kontakt e-mailowy info@bodyslimneptun.pl
 10. W przypadku nie odwołania zabiegu na 1 dzień przed umówionym zabiegiem, następuje zdjęcie wejścia pełnopłatnego. Odwołania dokonać można osobiście, telefonicznie bądź e-mailowo. Wiadomości na Instagramie, Facebooku czy też innych social mediach nie będą akceptowane.
 11. Ceny pakietów, wejść jednorazowych reguluje aktualny cennik, który dostępny jest w recepcji bądź na naszej stronie internetowej w zakładce cennik.
 12. Przy zakupie karnetów obowiązuje cena aktualna w dniu ich nabycia.
 13. Salon udostępnia szafki do przechowywania swoich rzeczy jedynie na czas korzystania z usług salonu. Rzeczy pozostawione w salonie, a nieodebrane w wyznaczonym terminie zostają uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. Za rzeczy pozostawione poza szafkami salon nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Rzeczy wartościowe należy zostawić w depozycie na recepcji salonu.
 15. Za zniszczenia majątku salonu, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 16. Sprzęt i urządzenia Salonu, należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami pracownika Salonu. Salon nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu w przypadku nieprawidłowego korzystania z urządzeń.
 17. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka pobierana jest opłata w wysokości 25 złotych.
 18. Teren obiektu monitorowany jest w sposób ciągły, zaś nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu. Monitoring w żaden sposób nie narusza dóbr osobistych oraz godności użytkowników, a dostęp do nich ma jedynie manager i właściciel Studia.
 19. W pomieszczeniach, głównie w szatniach i toaletach Salonu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania i przynoszenia środków odurzających, dopingujących, narkotyków oraz alkoholu, jak również przychodzenia pod ich wpływem.
 20. Zabrania się wnoszenia napojów szklanych oraz w otwartych naczyniach.
 21. Zabrania się pozostawiania i naklejania reklam bez zgody managera lub właściciela Salonu, w tym również sprzedaży produktów podobnych do tych co są dostępne w ofercie Salonu.
 22. Salon Body Slim @ Beauty Neptun zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na terenie całego Salon, w tym również zdjęć utrwalających wizerunek klienta. W przypadku braku zgody prosimy o taką adnotację pod regulaminem.
 23. Salon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 24. Salon zastrzega sobie prawo do zawieszenia zabiegów czy innych usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okolicznościach, o których niezwłocznie poinformuje Klienta.
 25. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Salonu lub przepisów porządkowych Salon ma prawo do wykreślenia Klienta z listy Klientów, bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
 26. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje właściciel Studia Ewa Lis. Kontakt możliwy jest e-mailowo: info@bodyslimneptun.pl
 27. Klient ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji do właścicieli Salonu.
 28. Podczas korzystania zabiegów elektrostymulacji, EMS bezwzględnie zabrania się korzystania z telefonu komórkowego, gdyż zakłóca to pracę urządzeń oraz może skutkować porażeniem prądu.

 

 

SALON:

 1. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania zabiegów należy nosić zmienneobuwie z czystą podeszwą. Zaleca się przebranie luźne. Osoby bez zmiennego obuwia będą wypraszane Z Salonu bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 2. W przypadku złego samopoczucia, oraz jakichkolwiek przeciwwskazań do zabiegu należy poinformować o tym pracownika Salonu.
 3. Przed rozpoczęciem zabiegu na urządzeniach wspomagających modelowanie sylwetki dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt na recepcji.
 4. Zabrania się korzystającym z Salonu przestawiania urządzeń modelujących oraz wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
 5. Po każdym zabiegu należy odłożyć rzeczy, z których korzystamy w wyznaczonym do tego miejscu.
 6. W Salonie nie można krzyczeć, niszczyć sprzęt, zachowywać się w sposób agresywny.
 7. Osoby uczestniczące w zabiegach zobowiązane są do poinformowania pracownika Salonu przez rozpoczęciem zabiegu o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach zdrowotnych.
 8. Pracownik Salonu nie odpowiada za szkody i ewentualne urazy wynikające z niedostosowania się do zasad przestrzegania.
 9. Salon obsługuje osoby pełnoletnie, w przypadku konieczności przyprowadzenia dziecka na zabieg należy najpierw ustalić z pracownikiem Salonu czy jest taka możliwość.

 

 

ZASADY REZERWACJI NA ZABIEGI:

 1. Na zabiegi obowiązują zapisy, dokonane osobiście, e mailową telefonicznie bądź bezpośrednio przez social media.
 2. Rezerwacja oznacza możliwość korzystania z tych zabiegów, które zostały wcześniej zarezerwowane dniem i godziną.
 3. W przypadku spóźnienia na zabieg czas do wykonania zabiegu zostanie odjęty o ilość spóźnienia. W związku z tym nie można żądać rekompensaty za niewykorzystane minuty.
 4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji obowiązuje telefoniczne/ osobiste powiadomienie na 1 dzień przed zarezerwowanym terminem. W innym przypadku rezerwujący ponosi pełną opłatę wg aktualnego cennika. Istnieje wyjątek, jednorazowa sytuacja w karnecie.
 5. Nieterminowe odwołanie lub niepojawienie się w zarezerwowanym czasie, będzie skutkować koniecznością uregulowania pełnej opłaty.
 6. Rezerwując należy podać imię, nazwisko, nr telefonu komórkowego: dane te są niezbędne do komunikacji. Dokonując rezerwacji osobiście należy ją opłacić.
 7. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu w przypadku awarii sprzętu bądź innych czynników niezależnych od nas.
 8. W przypadku częstych zaniedbań w odwoływaniu zapisów Salon, może odmówić sprzedaży pakietu na następne zabiegi.