Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN BODY SLIM STUDIO MODELOWANIA SYLWETKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Body Slim Neptun w zakresie korzystania z usług Studia Modelowania Sylwetki Body Slim Neptun.
 2. Osoby korzystające z usług Studia zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jak również stosowania się do zaleceń pracowników studia.
 3. Z oferty Studia mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich- korzystanie z oferty studia jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna. Zgodę należy dostarczyć osobiście.
 4. Klientem jest osoba, która wykupiła pakiet na usługi modelowania sylwetki. Każda osoba ma zakładaną kartotekę klienta. Pakiet na zabiegi nie może być odstąpiony osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela studia. 
 5. Każdy pakiet posiada swój okres ważności w przypadku pakietów-2 miesiące od daty zakupu zaś w przypadku zakupu karnetu 30 dni od sprzedaży. Nie ma możliwości zwrotu ani wymiany na gotówkę. Niewykorzystane zabiegi przepadają i klient nie ma prawa do zwrotu gotówki.
 6. W przypadku nie odwołania zabiegu na 1 dzień następuje zdjęcie wejścia pełnopłatnego zaś w przypadku karnetu odejmujemy 3 dni czas ważności danego karnetu.
 7. Ceny pakietów, wejść jednorazowych reguluje aktualny cennik, który dostępny jest w recepcji bądź na naszej stronie internetowej.
 8. Przy zakupie pakietów obowiązuje cena aktualna w dniu ich nabycia.
 9. Klub udostępnia szafki do przechowywania swoich rzeczy jedynie na czas korzystania z usług studia. Rzeczy pozostawione w Studio, a nieodebrane w wyznaczonym terminie zostają uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. Za rzeczy pozostawione poza szafkami Studio nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Rzeczy wartościowe należy zostawić w depozycie na recepcji Studia.
 11. Za zniszczenia majątku Studia spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 12. Sprzęt i urządzenia Studia należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami pracownika Studia. Studio nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu w przypadku nieprawidłowego korzystania z urządzeń.
 13. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka pobierana jest opłata w wysokości 25 złotych.
 14. Teren obiektu monitorowany jest w sposób ciągły, zaś nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu. Monitoring w żaden sposób nie narusza dóbr osobistych oraz godności użytkowników a dostęp do nich ma jedynie manager i właściciel Studia.
 15. W pomieszczeniach, głównie w szatniach i toaletach Studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania i przynoszenia środków odurzających, dopingujących, narkotyków oraz alkoholu, jak również przychodzenia pod ich wpływem.
 16. Zabrania się wnoszenia napojów szklanych oraz w otwartych naczyniach.
 17. Zabrania się pozostawiania i naklejania reklam bez zgody managera lub właściciela Studia, w tym również sprzedaży produktów podobnych do tych co są dostępne w ofercie Studia.
 18. Studio Body Slim zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na terenie całego Studia oraz Klubu fitness, w tym również zdjęć utrwalających wizerunek klienta. W przypadku braku zgody prosimy o taką adnotację pod regulaminem.
 19. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 20. Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okolicznościach, o których niezwłocznie poinformuje Klienta.
 21. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Studia lub przepisów porządkowych Studio ma prawo do wykreślenia Klienta z listy Klubowiczów bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
 22. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje właściciel Studia Ewa Lis.
 23. Klient ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji do właścicieli Studia.
 24. Podczas korzystania zabiegów elektrostymulacji bezwzględnie zabrania się korzystania z telefonu komórkowego, gdyż zakłóca to pracę urządzeń oraz może skutkować porażeniem prądu.

 

STUDIO MODELOWANIA SYLWETKI:

 1. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania zabiegów należy nosić zmienne  obuwie z czystą podeszwą. Zaleca się przebranie luźne. Osoby bez zmiennego obuwia będą wypraszane ze Studia bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 2. W przypadku złego samopoczucia, oraz jakichkolwiek przeciwwskazań do zabiegu należy poinformować o tym pracownika Studia.
 3. Przed rozpoczęciem zabiegu na urządzeniach wspomagających modelowanie sylwetki dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt na recepcji.
 4. Zabrania się korzystającym z Studia przestawiania urządzeń modelujących oraz wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
 5. Po każdym zabiegu należy odłożyć rzeczy z których korzystamy w wyznaczonym do tego miejscu.
 6. W Studio nie można krzyczeć, niszczyć sprzęt, zachowywać się w sposób agresywny.
 7. Osoby uczestniczące w zabiegach zobowiązane są do poinformowania pracownika Studia przez rozpoczęciem zabiegu o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach zdrowotnych.
 8. Pracownik Studia nie odpowiada za szkody i ewentualne urazy wynikające z niedostosowania się do zasad przestrzegania.

ZASADY REZERWACJI NA ZABIEGI DO MODELOWANIA SYLWETKI:

 1. Na zabiegi obowiązują zapisy, dokonane osobiście, e mailową telefonicznie bądź bezpośrednio przez aplikację boksy.
 2. Rezerwacja oznacza możliwość korzystania z tych zabiegów, które zostały wcześniej zarezerwowane dniem i godziną.
 3. W przypadku spóźnienia na zabieg czas do wykonania zabiegu zostanie odjęty o ilość spóźnienia. W związku z tym nie można żądać rekompensaty za niewykorzystane minuty.
 4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji obowiązuje telefoniczne/ osobiste powiadomienie na 1 dzień przed zarezerwowanym terminem. W innym przypadku rezerwujący ponosi pełną opłatę wg aktualnego cennika.
 5. Nieterminowe odwołanie lub niepojawienie się w zarezerwowanym czasie będzie skutkować koniecznością uregulowania pełnej opłaty, wg aktualnego cennika oraz blokadą zapisu na 3 dni. W momencie pobrania kaucji nastąpi odblokowanie członkostwa.
 6. Rezerwując należy podać imię, nazwiskom, nr karty, nr telefonu komórkowego: dane te są niezbędne do komunikacji. Dokonując rezerwacji osobiście należy ją opłacić.
 7. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu w przypadku awarii sprzętu bądź innych czynników niezależnych od nas.
 8. W przypadku częstych zaniedbań w odwoływaniu zapisów Studio może odmówić sprzedaży pakietu na następne zabiegi.